توزیع کننده آسفالت هوشمند 4x2 4cbm 1056gals با واردات نصب شده است