طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی است که به آن وارد شده است