توزیع کننده آسفالت کوچک با رانندگی صندلی های دو ردیف